. ïI éÔàî> - nmkm! - àwmae=nuvak>.

|| çré rudrapraçnaù - namakam - prathamo'nuväkaù ||


Šrí Rudram – Namakam – 1. anuváka


` nmae Égvte? éÔa/y.

om namo bhagavate× rudräÞya ||


` nm?Ste éÔ m/Nyv? %/taet/ #;?ve/ nm?>,

nm?Ste AStu/ xNv?ne ba/÷_ya?mu/t te/ nm?>,

om nama×ste rudra maÞnyava× uÞtotaÞ iña×veÞ nama×ù |

nama×ste astuÞ dhanva×ne bäÞhubhyä×muÞta teÞ nama×ù |


ya t/ #;u?> iz/vt?ma iz/v< b/ÉUv? te/ xnu?>,

iz/va z?r/Vya? ya tv/ tya? nae éÔ m&fy,

yä taÞ iñu×ù çiÞvata×mä çiÞvaà baÞbhüva× teÞ dhanu×ù |

çiÞvä ça×raÞvyä× yä tavaÞ tayä× no rudra måòaya |


ya te? éÔ iz/va t/nUr"ae/ra=pa?pkaiznI,

tya? nSt/nuva/ zNt?mya/ igir?z<ta/iÉca?kzIih,

yä te× rudra çiÞvä taÞnüraghoÞrä'pä×pakäçiné |

tayä× nastaÞnuväÞ çanta×mayäÞ giri×çantäÞbhicä×kaçéhi |


yaim;u?< igirz<t/ hSte/ ibÉ/:yRSt?ve,

iz/va< ig?irÇ/ ta< k…?é/ ma ihg!?<sI/> pué?;/< jg?t!,

yämiñu×à giriçantaÞ hasteÞ bibhaÞrñyasta×ve |

çiÞväà gi×ritraÞ täà ku×ruÞ mä hig×àséÞù puru×ñaÞà jaga×t |iz/ven/ vc?sa Tva/ igir/zaCDa?vdamis,

ywa? n/> svR/im¾g?dy/úmg!< su/mna/ As?t!,

çiÞvenaÞ vaca×sä tväÞ giriÞçäcchä×vadämasi |

yathä× naÞù sarvaÞmijjaga×dayaÞkñmagà suÞmanäÞ asa×t |


AXy?vaecdixv/´a à?w/mae dEVyae? iÉ/;kœ,

AhIg!?í/ svaR?Ã/MÉy/NTsvaR?í yatuxa/Ny?>,

adhya×vocadadhivaÞktä pra×thaÞmo daivyo× bhiÞñak |

ahég×çcaÞ sarvä÷ïjaÞmbhayaÞntsarvä÷çca yätudhäÞnya×ù |


A/saE ySta/èae A?é/[ %/t b/æu> su?m/¼l?>,

ye ce/mag!< é/Ôa A/iÉtae? id/]u iï/ta> s?hö/zae=vE?;a/g!/< hef? $mhe,

aÞsau yastäÞmro a×ruÞëa uÞta baÞbhruù su×maÞìgala×ù |

ye ceÞmägà ruÞdrä aÞbhito× diÞkñu çriÞtäù sa×hasraÞço'vai×ñäÞgÞà heòa× émahe |


A/saE yae?=v/spR?it/ nIl?¢Ivae/ ivlae?iht>,

%/tEn?< gae/pa A?†z/Ú†?zÚudha/yR?>,

%/tEn/< ivña? ÉU/tain/ s †/òae m&?fyait n>,

aÞsau yo×'vaÞsarpa×tiÞ néla×grévoÞ vilo×hitaù |

uÞtaina×à goÞpä a×dåçaÞnnadå×çannudahäÞrya×ù |

uÞtainaÞà viçvä× bhüÞtäniÞ sa dåÞñöo må×òayäti naù |


nmae? AStu/ nIl?¢Ivay shöa/]ay? mI/Fu;e?,

Awae/ ye A?Sy/ sÅva?nae/=h< te_yae?=kr/Úm?>,

namo× astuÞ néla×gréväya sahasräÞkñäya× méÞòhuñe÷ |

athoÞ ye a×syaÞ sattvä×noÞ'haà tebhyo×'karaÞnnama×ù |àmu?Â/ xNv?n/STvmu/Éyae/raiÆR? yae/JyaRm!,

yaí? te/ hSt/ #;?v/> pra/ ta É?gvae vp,

pramu×ïcaÞ dhanva×naÞstvamuÞbhayoÞrärtni× yoÞrjyäm |

yäçca× teÞ hastaÞ iña×vaÞù paräÞ tä bha×gavo vapa |


A/v/tTy/ xnu/STvg!< sh?öa]/ zte?;uxe,

in/zIyR? z/Lyana/< muoa? iz/vae n?> su/mna? Év,

aÞvaÞtatyaÞ dhanuÞstvagà saha×sräkñaÞ çate×ñudhe |

niÞçérya× çaÞlyänäÞà mukhä× çiÞvo na×ù suÞmanä× bhava |


ivJy</ xnu?> kp/idRnae/ ivz?Lyae/ ba[?vag!< %/t,

Ane?zÚ/Sye;?v Aa/Éur?Sy in;/<giw?>,

vijyaàÞ dhanu×ù kapaÞrdinoÞ viça×lyoÞ bäëa×vägà uÞta |

ane×çannaÞsyeña×va äÞbhura×sya niñaÞìgathi×ù |


ya te? he/itmIR?Fuòm/ hSte? b/ÉUv? te/ xnu?> ,

tya/=Sman! iv/ñt/STvm?y/KZmya/ pir?BÉuj,

yä te× heÞtirmé×òhuñöamaÞ haste× baÞbhüva× teÞ dhanu×ù |

tayäÞ'smän viÞçvataÞstvama×yaÞkçmayäÞ pari×bbhuja |


nm?Ste A/STvayu?xa/yana?ttay x&/:[ve?,

%/Éa_ya?mu/t te/ nmae? ba/÷_ya/< tv/ xNv?ne,

nama×ste aÞstväyu×dhäÞyänä×tatäya dhåÞñëave÷ |

uÞbhäbhyä×muÞta teÞ namo× bäÞhubhyäÞà tavaÞ dhanva×ne |


pir? te/ xNv?nae he/itr/SmaNv&?[´… iv/ñt?>,

Awae/ y #?;u/ixStva/re A/SmiÚxe?ih/ tm!.

pari× teÞ dhanva×no heÞtiraÞsmänvå×ëaktu viÞçvata×ù |

athoÞ ya i×ñuÞdhistaväÞre aÞsmannidhe×hiÞ tam ||


nm?Ste AStu ÉgviNvñeñ/ray? mhade/vay? ÈyMb/kay?

iÇpuraNt/kay? iÇkai¶ka/lay? kalai¶é/Ôay? nIlk/{Qay? m&TyuÃ/yay?

sveRñ/ray? sdaiz/vay? ïImNmhade/vay/ nm?>.

nama×ste astu bhagavanviçveçvaÞräya× mahädeÞväya× tryambaÞkäya×
tripuräntaÞkäya× trikägnikäÞläya× kälägniruÞdräya× nélakaÞëöhäya× måtyuïjaÞyäya×
sarveçvaÞräya× sadäçiÞväya× çrémanmahädeÞväyaÞ nama×ù ||