. g[pit àawRna.

|| gaëapati prärthanä ||


Ganapatiho invokace


` g/[ana?< Tva g/[p?itg!< hvamhe

om gaÞëänä÷à tvä gaÞëapa×tigà havämahe


k/iv< k?vI/namu?p/mï?vStmm!,

kaÞvià ka×véÞnämu×paÞmaçra×vastamam |


Jye/ó/raj</ äü?[a< äü[Spt/ Aa n?> z&/{vÚU/itiÉ?SsId/ sad?nm! . 1.

jyeÞñöhaÞräjaàÞ brahma×ëäà brahmaëaspataÞ

ä na×ù çåÞëvannüÞtibhi×ssédaÞ säda×nam || 1 ||


gaṇānāṁ gaṇapatigṁ – Ganapatiho, Pána zástupů, tvā Tebe,
havāmahe vzýváme s obětováním, kaviṁ kavīnām moudrého mezi
moudrými, básníka básníků (kavi moudrý, inteligentní, básník), upama-šravas-tamam nejslavnějšího (upama nejvyšší, śravas sláva, věhlas), jyeṣṭharājaṁ nejvyššího, nejstaršího krále, brahmaṇām modliteb, posvátných hymnů, brahmaṇaspata ó Brahmanaspati, Pane modliteb, ā – ó, nanás,
śṛṇvannūtibhissīda = śṛṇvan-ūtibhiḥ-sīda, śṛṇvan vyslyš (dosl.vyslyšev“), ūtibhiḥ s pomocí, ochranou, sīda sādanam – buď přítomen
na tomto místě (dosl. „posaď se na místě uctívání/do domu“)

1. Óm. Vzýváme Tebe, Ganapatiho – Pána zástupů, moudrého mezi
moudrými, nejslavnějšího, nejvyššího krále, o němž pějí posvátné
hymny. Ó Brahmanaspati – Pane modliteb, vyslyš nás, dej nám svou pomoc a ochranu a buď přítomen na tomto místě.à[ae? de/vI sr?SvtI/ vje?iÉvaR/ijnI?vtI,

praëo× deÞvé sara×svatéÞ vaje×bhirväÞjiné×vaté |


xI/nam?iv/Èy?vtu,

dhéÞnäma×viÞtrya×vatu |


g/[e/zay? nm>, s/r/Sv/TyE n?m>,

gaÞëeÞçäya× namaù | saÞraÞsvaÞtyai na×maù |


ïI/ gu/é/_yae/ n/m/>, hir>/ `. 2.

çréÞ guÞruÞbhyoÞ naÞmaÞù | hariùÞ om || 2 ||


praṇo = pra-naḥ, pra - před, možno také pra = prakaṭita zjevená, projevená, naḥnás, nám, devī sarasvatībohyně Sarasvatí, vajebhiḥmocně, se silou a energií, vājinīvatīmocná, silná,
dhīnāmavitryavatu = dhīnām-avitrī-avatu, dhīnāmmyšlenek, modliteb
(dhī myšlenka, modlitba, intelekt, mysl), avitrī ochránkyně, avatu
ochraňuje, gaṇeśāya – Ganéšovi, namaḥ úcta, śrī gurubhyo
vznešeným guruům, hariḥ Hari, Višnu

2. Kéž se před námi mocná bohyně Sarasvatí (bohyně slova a moudrosti) projeví se svou silou. Kéž Ochránkyně chrání naše myšlenky (a naplní je svou moudrostí a inspirací).

Úcta Ganéšovi. Úcta Sarasvatí. Úcta vznešeným guruům. Hari Óm.